การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ระดับผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่
วันที่ : 13 สิงหาคม 64   View : 49