ข้อมูลด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ข้อมูลด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-          ฝาย                   จำนวน            22      แห่ง
-          บ่อน้ำตื้น              จำนวน           18      แห่ง
 
ตาราง แสดงแหล่งน้ำสาธารณะ ประเภทลำห้วย
ที่ ชื่อแหล่งน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ระยะทาง (กม.)
1 ลำห้วยลึก หมู่ 12, หมู่ 1, หมู่ 11, หมู่ 3, หมู่ 2, หมู่ 14, หมู่ 4 22
2 ลำห้วยกุดปลาจ่อย หมู่ 13, หมู่ 8, หมู่ 11 4.5
3 ลำห้วยโจด หมู่ 8, หมู่ 11 5.5
4 ลำห้วยน้อย หมู่ 3 0.7
5 ลำห้วยม่วง หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7 9.1
6 ลำห้วยแอก หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 9, หมู่ 10 14.6
7 ลำห้วยตะเคียน หมู่ 4 1.4
8 ลำห้วยบ่อ หมู่ 10 2.35
9 ลำห้วยไห หมู่ 14 1.5
10 ลำห้วยหวาย หมู่ 6 1.3
 
ตาราง แสดงแหล่งน้ำสาธารณะ ประเภทหนองน้ำ , สระน้ำ
 
ที่ ชื่อแหล่งน้ำ ที่ตั้ง พื้นที่ (ไร่) ขนาด/ความจุ
1 หนองชลประทาน หมู่ 1
บ้านหนองแวงโสกพระ
16.87 กว้าง 120 ม. ยาว 225 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.
ความจุ 94,500 ลบ.ม.
2 หนองสะแบง 1 หมู่ 1
บ้านหนองแวงโสกพระ
10 กว้าง 60 ม. ยาว 266 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ความจุ 48,000 ลบ.ม.
3 หนองสะแบง 2 หมู่ 1
บ้านหนองแวงโสกพระ
8-0-33 กว้าง 55 ม. ยาว 233 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.
ความจุ 32,000 ลบ.ม.
4 หนองคึกฤทธิ์ หมู่ 1
บ้านหนองแวงโสกพระ
5-0-83 กว้าง  45 ม. ยาว 178 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 1,600 ลบ.ม.
5 หนองคึมป่าดู่ หมู่ 1
บ้านหนองแวงโสกพระ
1-3-0 กว้าง 30 ม. ยาว 70 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 4,160 ลบ.ม.
6 หนองแวง หมู่ 1
บ้านหนองแวงโสกพระ
4-2-4 กว้าง 70 ม. ยาว 96 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.
ความจุ 16,815 ลบ.ม.
7 หนองห้วยไห หมู่ 2
บ้านโนนกอก
18 กว้าง 120 ม. ยาว 240 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 57,600 ลบ.ม.
 
8 หนองสระจันทร์ หมู่ 3
บ้านโคกล่าม
10 กว้าง 95 ม. ยาว 160 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.5 ม.
ความจุ 40,000 ลบ.ม.
9 หนองห้วยน้อย หมู่ 3
บ้านโคกล่าม
18 กว้าง 120 ม. ยาว 240 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.
ความจุ 86,400 ลบ.ม.
10 หนองแปนใหญ่ หมู่ 4
บ้านหนองแปน
43-2-38 กว้าง 175 ม. ยาว 395 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.
ความจุ 207,542 ลบ.ม.
11 หนองแปนน้อย หมู่ 4
บ้านหนองแปน
27-2-38 กว้าง 110 ม. ยาว 396 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.5 ม.
ความจุ 87,161.60 ลบ.ม.
12 คลองม่วง หมู่ 4
บ้านหนองแปน
4-1-55 กว้าง 20 ม. ยาว 333.76 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 13,350 ลบ.ม.
13 หนองขาม หมู่ 5
บ้านหนองขาม
20-0-11 กว้าง 160 ม. ยาว 201 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00
ความจุ 96,532 ลบ.ม.
14 หนองฝายใหม่ หมู่ 6
บ้านโนนชาด
18-3-19 กว้าง 135 ม. ยาว 217 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.
ความจุ 87,931 ลบ.ม.
15 หนองแก หมู่ 6
บ้านโนนชาด
5-1-67 กว้าง 70 ม. ยาว 118 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.5 ม.
ความจุ 12,400 ลบ.ม.
16 หนองทำเล หมู่ 6
บ้านโนนชาด
3-3-28 กว้าง 62 ม. ยาว 85 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 10,649.60 ลบ.ม.
17 หนองสระกลาง หมู่ 7
บ้านห้วยม่วง
1-5-0 กว้าง 48 ม. ยาว 60 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.
ความจุ 2,800 ลบ.ม.
18 สระหนองขาม หมู่ 7
บ้านห้วยม่วง
2 กว้าง 54 ม. ยาว 59 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 6,400 ลบ.ม.
19 สระน้ำพลาสติก หมู่ 7
บ้านห้วยม่วง
1-1-51 กว้าง 30 ม. ยาว 61 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 3,683 ลบ.ม.
 
20 หนองทำเล หมู่ 7
บ้านห้วยม่วง
5-0-71 กว้าง 55 ม. ยาว 145 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 16,227.20 ลบ.ม.
21 สระน้ำสาธารณะ หมู่ 7
บ้านห้วยม่วง
1-3-48 กว้าง 120 ม. ยาว  173 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.5 ม.
ความจุ 52,192 ลบ.ม.
22 หนองสีดา หมู่ 8
บ้านโนนเพ็ก
30 กว้าง 185 ม. ยาว 259 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 96,000 ลบ.ม.
23 สระน้ำกิน หมู่ 8
บ้านโนนเพ็ก
3-0-53 กว้าง 57 ม. ยาว 85 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.5 ม.
ความจุ 12,212 ลบ.ม.
24 หนองเลิงเบน หมู่ 8
บ้านโนนเพ็ก
82-2-0 กว้าง 280 ม. ยาว 469 ม.  
ลึกเฉลี่ย 1.5 ม.
ความจุ 197,280 ลบ.ม.
25 หนองฝายใหม่ หมู่ 8
บ้านโนนเพ็ก
6 กว้าง 80 ม. ยาว 120 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.5 ม.
ความจุ 14,400 ลบ.ม.
26 หนองแก หมู่ 9
บ้านหลักด่าน
14 กว้าง 135 ม. ยาว 165 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.
ความจุ 67,200 ลบ.ม.
27 หนองสะแบง หมู่ 9
บ้านหลักด่าน
1 กว้าง 26 ม. ยาว 60 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
ความจุ 1,600 ลบ.ม.
28 หนองฮ่อมห้าง หมู่ 10
บ้านหันน้อย
5-0-6 กว้าง 50 ม. ยาว 160 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.5 ม.
ความจุ 20,024 ลบ.ม.
29 สระน้ำกิน (หนองห้วยทรายตอนล่าง) หมู่ 11
บ้านโคกกุง
3-0-93 กว้าง 42 ม. ยาว 117.82 ม. ลึกเฉลี่ย 2.30 ม. ความจุ 11,382.26 ลบ.ม.
30 หนองห้วยทราย หมู่ 11
บ้านโคกกุง
6-2-14 กว้าง 75 ม. ยาว 132.56 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 19,884.80 ลบ.ม.
31 หนองรพช. หมู่ 12
บ้านหนองหญ้าปล้อง
42-1-40 กว้าง 170  ม. ยาว 396.61 ม. ลึกเฉลี่ย  2.5 ม.
ความจุ 168,560 ลบ.ม.
32 สระน้ำหินป่าติ้ว หมู่ 12 
บ้านหนองหญ้าปล้อง
6-1-52 ​กว้าง 60 ม. ยาว 164.05 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ความจุ 19,686.40 ลบ.ม.
33 หนองแกดำ หมู่ 14
บ้านใหม่สามัคคี
17-1-63 กว้าง 120 ม. ยาว 228.84 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 ม.
ความจุ 96,112.80 ลบ.ม.
 
 
 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 63   View : 271