ส่วนการศึกษา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ส่วนการศึกษา


นายอัครเดช  วรุณศิริ    นักวิชาการศึกษารักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (กลาง)
(ภาพจากซ้าย)
นางกาญจนาภร  สุขมหาหลวง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วิภาวรรณ    คำหงษา         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางทัศวรรณ์      ชัยเจริญ         ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางฟ้าใส    แสงวงศ์               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 63   View : 225