สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงาน อบต.๘)

นายกันยา  สงฆ์คลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงาน อบต.๗)

 
   

นายกันยา  สงฆ์คลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(รักษาการ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.)

งานบริหารงานทั่วไป

นางดรรชนี  เพ็ชรชนก
นักทรัพยากรบุคคล

 

นางอโณทัย ประวันจะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางณัฏฐณิชชา วิชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวชุติมาพร สุจริต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานนโยบายและแผน    

นางสาวนฤมล จำเริญไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายอาทิตย์ นาตรีชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานสวัสดิการชุมชน    

นายวัชรพงษ์ พรมหงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวอัจฉรา เดชพละ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งานกฎหมายและคดี   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอดุลย์นิติ มานุ
นิติกรชำนาญการ

 

จ.ส.อ.เชาวนะ ทัดมาลา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานส่งเสริมการเกษตร   งานสาธารณสุข

นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นางกัลยาพร ภูจิตทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


วันที่ : 3 พฤศจิกายน 63   View : 341