วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข

นายสุภี ทองมีค่า
นายกองค์การบริหารส่วตำบล


 
 

นายทรงศักดิ์ ทิพย์แสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

นายคมสันต์ โนนดงกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

ชื่อ : นายอำนาจ เจริญใจ
ตำแหน่ง : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

View : 1701