วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
โคกภูดิน (บ้านโนนชาด-หันน้อย)
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ 
มีลักษณะเป็นพื้นที่กว้าง ใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลธรรมชาติ

View : 975