E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลักด่านหมู่ที่ ๙ (สายรอบบ้านด้านทิศใต้) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายหันน้อย ๒ (ช่วงบ้านหันน้อย - บ่อขยะ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว้า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายหันน้อย ๒ (ช่วงบ้านหันน้อย - บ่อขยะ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว้า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายหันน้อย ๒ (ช่วงบ้านหันน้อย - บ่อขยะ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว้า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๒ สายหนองหญ้าปล้อง (หนงหญ้าปล้อง - ป่าพร้าว) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวงโสกพระ ๕ (รอบบ้านด้านทิศใต้) บ้านหนองแวงโสกพระ หมูที่ 1 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ สมัยวิสามัญ ที่2/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวงโสกพระ ๕ (รอบบ้านด้านทิศใต้) บ้านหนองแวงโสกพระ หมูที่ 1 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวงโสกพระ ๕ (รอบบ้านด้านทิศใต้) บ้านหนองแวงโสกพระ หมูที่ 1 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหันน้อย ๑ (หันน้อย - หัวภูดิน) บ้านหันน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองแวงโคตร ๗ (รอบบ้านด้านทิศเหนือ) บ้านหนองแวงโคตร หมูที่ ๑๓ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกล่าม ๖ (รอบบ้านด้านทิศตะวันออก) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
ซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเแลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้วางท่อระบายน้ำบ้านหนองแวงโคตร หมูที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนชาด 6 บ้านโนนชาด หมูที่ 6 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระจำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระจำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 5 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแวงโคตร หมูที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อซัมเมิร์ท พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในศูนย์พักคอยตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานกักตัวเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุบห้องพักคอยตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานกักตัวเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานกักตัวเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงสถานที่ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่กักตัวเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
จัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 13 ก.ค. 64
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 64
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 64
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางโนนกอก 9 (หลังวัดศิริชัย) บ้านโนนกอก หมูที่ 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายทางหนองแปน 8 (บ้านหนองแปน -สามแยกบ้านห้วยม่วงไปบ้านใหม่สามัคคี) บ้านหนองแปน หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายทางหันน้อย 2 (บ้านหันน้อย - สามแยกบ่อขยะ) บ้านหันน้อย หมูที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกล่ามโนนกอกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 64
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายโคกกุง 6 บ้านโคกกุง หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 64
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายทางโคกล่าม 14 บ้านโคกล่าม หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 64